Taraflar
1.1. meslegimtrendyol.com internet sitesinin sahibi ve işletmecisi olan mukim Mesleğim Danışmanlık (Bundan sonra Mesleğim Trendyol olarak anılacaktır.)

1.2. meslegimtrendyol.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra Üye olarak anılacaktır.)

Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusunu internet sitesi meslegimtrendyol.com‘dan Üye’nin hangi şartlarda faydalanacağı teşkil eder.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, meslegimtrendyol.com internet sitesine üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde meslegimtrendyol.com’nin söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, meslegimtrendyol.com tarafından kendisine verilecek üyelik şifresini başka kişi ya da kurumlar ile paylaşamaz, sadece kendisi kullanabilir. Şifrenin başka kişi ya da kurumlar ile paylaşılması sonucu meslegimtrendyol.com’nin uğrayacağı tüm zararlar ile ilgili her türlü tazminat ve diğer tüm hakları saklıdır.

3.3. Üye, meslegimtrendyol.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Bunları (kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde veya başka bir surette) ihlal ettiği takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır. Ayrıca, Üye diğer üyelerin ve site ziyaretçilerinin meslegimtrendyol.com internet sitesini kullanmalarını önleyici, zorlaştırıcı veya diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmayı amaç edinen spam, virus, truva atı ve benzeri işlemlerde bulunamaz. Bu gibi durumlarda meslegimtrendyol.com’nin üyeden tazminat talep etme hakkı da ayrıca saklıdır.

3.4. meslegimtrendyol.com, Üye’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesinden ve verilere gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, bu ve benzeri durumlarda uğrayabileceği herhangi bir zarar sebebiyle meslegimtrendyol.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.5. meslegimtrendyol.com internet sitesinde yer alan tüm eğitim içerikleri meslegimtrendyol.com mülkiyetinde olup; tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu içerikler meslegimtrendyol.com’den izin alınmadan kullanılamaz, değiştirilemez, üçüncü kişilere ve kurumlara verilemez.

3.6. meslegimtrendyol.com gerekli gördüğünde sunduğu içeriklerin bir kısmını ya da tamamını değiştirme ve yeni içerikler ekleme, sunduğu bir eğitim programını iptal etme hakkına sahiptir.

3.7. meslegimtrendyol.com iş bu üyelik sözleşmesindeki maddeleri üyelere herhangi bir bildirim yapmaksızın, sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

3.8. Taraflar, meslegimtrendyol.com’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Gizlilik ve Güvenlik
4.1. meslegimtrendyol.com sitesinde yayınlanan “gizlilik taahhüdü” ve “Güvenlik Politikası” iş bu sözleşmenin de bir parçasını teşkil eder.

İade, İptal ve Garanti Koşulları
5.1. meslegimtrendyol.com sitesinde yayınlanan “İade, İptal ve Garanti Koşulları“ iş bu sözleşmenin de bir parçasını teşkil eder.

Sözleşmenin Feshi
6.1. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğinin meslegimtrendyol.com tarafından iptal edilmesine ya da bizzat Üye tarafından üyeliğin sonlandırılmasına kadar devam eder.

İhtilafların Halli
7.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük
8.1. Üye, üyelik kaydını tamamlayarak meslegimtrendyol.com sitesine üye olduğunda bu sözleşmenin tüm maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşme üyenin üyelik kaydını tamamlayarak meslegimtrendyol.com sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.